X
Czy w BUS-ach można stosować kasy zwykłe?
05 luty 2018

Czy w BUS-ach można stosować kasy zwykłe?

Odpowiedź brzmi: NIE. Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów przewoźnik zobowiązany jest stosować kasy specjalizowane czyli bileterki.

 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535)
Art. 111 ust. 3d
W przypadku gdy dla danego rodzaju czynności, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 7a pkt 1, są przewidziane kasy rejestrujące o zastosowaniu specjalnym – podatnik jest obowiązany stosować te kasy.

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz.U. 2013 poz. 1076)
§ 17 ust. 5
Kasy przeznaczone do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług w zakresie transportu pasażerskiego mogą posiadać jeden wyświetlacz dla operatora i kupującego oraz muszą posiadać funkcję rejestracji i naliczania dopłat do przewozów w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych, a także funkcję sporządzania dobowych i miesięcznych raportów dopłat do biletów ulgowych.

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2013 poz. 363)
§ 10
Paragon fiskalny drukowany przez kasę o zastosowaniu specjalnym przeznaczoną do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług w zakresie transportu pasażerskiego zawiera co najmniej:
1) imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;
2) numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP);
3) numer kolejny wydruku;
4) datę oraz godzinę i minutę sprzedaży;
5) oznaczenie „PARAGON FISKALNY”;
6) oznaczenie „BILET” lub „OPŁATA DODATKOWA”;
7) rodzaj biletu;
8) tytuł ulgi w przypadku biletu ulgowego;
9) numer kursu;
10) nazwę przystanku początkowego i końcowego lub zakres ważności, lub okres ważności biletu;
11) cenę jednostkową usługi;
12) wartość ulgi w przypadku biletu ulgowego;
13) liczbę i wartość sumaryczną sprzedaży danej usługi, z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku;
14) wartość rabatów lub narzutów, o ile występują;
15) wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku, po uwzględnieniu rabatów lub narzutów;
16) wartość sprzedaży zwolnionej od podatku;
17) łączną kwotę podatku;
18) łączną kwotę sprzedaży brutto;
19) oznaczenie waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy łącznej kwocie sprzedaży brutto;
20) kolejny numer paragonu fiskalnego;
21) imię i nazwisko posiadacza biletu w przypadku biletów okresowych imiennych;
22) logo fiskalne i numer unikatowy kasy.

 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe. (Dz.U. 1984 nr 53 poz. 272)
Art. 16
1. Umowę przewozu zawiera się przez nabycie biletu na przejazd przed rozpoczęciem podróży lub spełnienie innych określonych przez przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego warunków dostępu do środka transportowego, a w razie ich nieustalenia – przez samo zajęcie miejsca w środku transportowym.
2. Na bilecie, o którym mowa w ust. 1, umieszcza się:
1) nazwę przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego;
2) relację lub strefę przejazdu;
3) wysokość należności za przejazd;
4) zakres uprawnień pasażera do ulgowego przejazdu.